• 14 dagen bedenktijd
 • 1 jaar garantie
 • Voor 20:00 besteld, morgen in huis
 • 5.0     80+  beoordelingen
  Winkel geopend op afspraak   06 - 36 20 80 13
 • Voor 20:00 besteld, morgen in huis
 • 1 jaar garantie
 • 5.0     80+  beoordelingen

Uw winkelmand

Geen producten

iPhone XS , goud, 512 GB
iPhone XS , goud, 512 GB

iPhone XS , goud, 512 GB

Nieuwprijs € 1549,00 € 369,00
Refurbished conditie
Zo goed als nieuw

Zo goed als nieuw

Deze refurbished telefoon modellen onderscheid je bijna niet van een nieuw model.
Wel kan er een klein, oppervlakkig krasje op het scherm of de behuizing zitten.

Niet op voorraad (leverbaar in 5-15 dagen)


De iPhone XS, uitgebracht in 2018, was ee geavanceerd vlaggenschipmodel dat verschillende verbeteriungen en upgrades bood ten opzichte van zijn voorgangers. Hier zijn de belangrijkste kenmerken van de iPhone XS:

Design

 • Een vergelijkbaar ontwerp als de iPhone X, met een roestvrijstalen behuizing en een 5.8-inch Super Retina OLED-display met dunne randen en de kenmerkende inkeping ("notch") bovenaan het scherm.

 

Display

 • Het Super Retina OLED-display bood uitstekende kleurnauwkeurigheid, helderheid en contrast, met HDR-ondersteuning voor verbeterde kleurweergave en diepere zwarttinten.

 

Camera's

 • Een geavanceerd dubbel camerasysteem aan de achterzijde met verbeterde sensoren voor de hoofdcamera en de telelens.
 • Verbeterde mogelijkheden voor portretmodus, Smart HDR en betere prestaties bij weinig licht.

 

Prestaties

 • A12 Bionic-chip die indrukwekkende prestaties en energie-efficiëntie bood.
 • Snel laden van apps, soepele multitasking en geschiktheid voor veeleisende taken en grafisch intensieve games.

 

Opslag en connectiviteit

 • Beschikbaar in verschillende opslagconfiguraties, afhankelijk van individuele behoeften.
 • Ondersteuning voor snelle LTE-connectiviteit, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 en NFC.

 

Batterijduur

 • De batterijduur van de iPhone XS was redelijk goed en kon een volledige dag meegaan bij normaal gebruik, maar kon variëren afhankelijk van het gebruik van apps en functies.

 

De iPhone XS was bedoeld voor gebruikers die op zoek waren naar een premium smartphone-ervaring met geavanceerde functies, verbeterde prestaties en een hoogwaardige bouwkwaliteit binnen het Apple-ecosysteem.

 

Deze Apple iPhone is in meerdere kleuren beschikbaar

Opzoek naar een Refurbished Apple iPhone? Deze is in verschillende kleuren beschikbaar. Zoekt u een neutrale kleur? Dan is de Apple iPhone in de kleur zwart misschien wel de beste optie. 

 

Garantie 

Het is niet nodig om uw druk te maken over de garantie van uw product. Wij geven namelijk 3 maanden garantie op deze Apple iPhone. U krijgt van ons standaard 14 dagen bedenktijd om het product terug te sturen. Daardoor kunt u zorgeloos en zonder risico een Refurbished Apple iPhone bij ons bestellen.

 

 

Vragen over een product? Neem contact op via ons contactformulier pagina zodat wij u z.s.m kunnen adviseren! Onze specialisten staan 7 dagen per week voor u klaar om uw advies te geven over alle producten in de webshop.Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan afnemers aanbiedt;
Product: aangeschafte artikel en/of apparaat en/of aangeboden apparaat ter reparatie;
Dienst: reparatiewerkzaamheden of andere werkzaamheden waarvoor het bedrijf en/of de consument GsmLekkerkerk opdracht voor geeft;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen het bedrijf en/of de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat;
Overeenkomst: overeenkomst tussen GsmLekkerkerk en de afnemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

GsmLekkerkerk
Voorstraat 14
2941 EV LEKKERKERK
Telefoonnummer: 06 - 36208013
E-mailadres: info@gsmlekkerkerk.nl

Openingstijden: Op afspraak

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GsmLekkerkerk en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen GsmLekkerkerk en afnemer. De afnemer dient de voorwaarden die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden te aanvaarden om gebruik te kunnen maken van de diensten en of producten van GsmLekkerkerk.

De algemene voorwaarden zijn juridisch bindend tussen de afnemer en GsmLekkerkerk met betrekking tot de diensten. De afnemer verklaart alvorens het opdracht geven tot een dienst of het afnemen van een dienst of product kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden worden aan de afnemer beschikbaar gesteld via de website van de ondernemer. Indien het voor afnemer niet mogelijk is om de algemene voorwaarden op de website van de ondernemer te raadplegen, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, dit door de afnemer duidelijk gemaakt worden en kan afnemer een verzoek doen om de algemene voorwaarden kosteloos op een ander wijze toegezonden te krijgen.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.

Als GsmLekkerkerk gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden GsmLekkerkerk echter niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
1. De prijs inclusief belastingen;
2. De eventuele kosten van aflevering;
3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen GsmLekkerkerk de prijs garandeert;
7. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
8. De manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
9. De gedragscodes waaraan GsmLekkerkerk zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GsmLekkerkerk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal GsmLekkerkerk daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. GsmLekkerkerk kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien GsmLekkerkerk op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. GsmLekkerkerk zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. Het bezoekadres van de vestiging van GsmLekkerkerk waar de afnemer met klachten terecht kan;
2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop en/of dienst;
4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deze gegevens al aan de consument zijn verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
GsmLekkerkerk levert alleen en uitsluitend direct aan bedrijven en/of consumenten. Er is dan ook sprake van de wettelijke herroepingsrecht voor consumenten, zoals in werking getreden per 13 juni 2014.

Artikel 7 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan GsmLekkerkerk producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar GsmLekkerkerk geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn altijd inclusief btw vermeld.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
GsmLekkerkerk staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. GsmLekkerkerk verleent een garantie van dertig (30) dagen op de geleverde reparatie op basis van de gebruikte materialen en de verrichte arbeid op batterijen en andere accessoires. Garantie komt te vervallen indien blijkt dat door toedoen van klant zowel wetend als onwetend schade wordt gebracht aan de batterijen en of accessoires. Oordeel van GsmLekkerkerk is hierbij altijd bepalend. Garanties komen te vervallen indien er sprake is van val-, stoot-, druk-, en of vochtschade aan het toestel. Oordeel van GsmLekkerkerk is hierbij altijd bepalend.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
GsmLekkerkerk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling tot en met de verlening van diensten. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal GsmLekkerkerk geaccepteerde diensten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de afgesproken termijn voeren. Indien een dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de opdracht geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal GsmLekkerkerk zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. GsmLekkerkerk behoudt zich het recht voor reparatiewerkzaamheden te weigeren indien een Product (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt of verwijderd.

GsmLekkerkerk is gerechtigd de reparatiewerkzaamheden niet uit te voeren of de uitvoering daarvan te staken indien blijkt dat het Product naar het oordeel van GsmLekkerkerk om economische of technische redenen niet meer te repareren is. Als door GsmLekkerkerk geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd, dan is GsmLekkerkerk gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan de afnemer te retourneren.

Reparatiewerkzaamheden worden alleen uitgevoerd bij producten waarop GsmLekkerkerk volgens de betreffende fabrikant reparaties mag uitvoeren. Indien GsmLekkerkerk dit noodzakelijk acht kan een product door worden gestuurd naar de betreffende fabrikant en/of aangewezen reparatiepartner voor specialistische reparatie. Eventuele vertraging die ontstaat als gevolg van reparaties die worden uitgevoerd door derden kunnen tot gevolg hebben dat de toegezegde oplevertermijn wordt overschreden. GsmLekkerkerk is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade. Toegezegde termijnen waarbinnen GsmLekkerkerk het product meent te kunnen retourneren zijn van indicatieve aard en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. GsmLekkerkerk is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

Artikel 10 – Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan nadat de diensten zijn uitgevoerd door GsmLekkerkerk.
Bij vooruitbetaling kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de betaling heeft plaatsgevonden.

De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan GsmLekkerkerk te melden. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft GsmLekkerkerk behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Vochtschade
De waterdichtheid van een waterdicht toestel komt te vervallen zodra er schade ontstaat aan het toestel. GsmLekkerkerk kan de schade in bijna alle gevallen herstellen. Echter, de waterdichtheid van een toestel kan niet meer hersteld worden, ook niet indien het toestel wordt gerepareerd met originele onderdelen. Afnemer is verantwoordelijk voor het vochtvrij houden van het toestel na de reparatie. GsmLekkerkerk is op geen enkel wijze verantwoordelijk voor schade door toedoen van vochtschade.

Artikel 12 – Ophalen van uw toestel
Op het moment dat de afnemer een toestel bij GsmLekkerkerk ter reparatie inlevert, zal GsmLekkerkerk de afnemer op de hoogte stellen zodra het toestel opgehaald kan worden.
De afnemer krijgt hier vier weken de tijd voor. Mocht het toestel niet binnen vier weken opgehaald worden, dan zal GsmLekkerkerk het toestel op een milieuvriendelijke wijze recyclen en of doneren aan een goed doel.

Artikel 13 – Inruil-, retour en inkoopvoorwaarden
Inruilen van een product is enkel mogelijk na toestemming van GsmLekkerkerk. De leidinggevende is in geen geval verplicht een ter inruil aangeboden product in te nemen.
De Klant ontvangt door het inruilen van een product enkel korting op een nieuw product of de inruilwaarde van het product in de vorm van een tegoedbon. Inruil is enkel mogelijk indien het product zich in een ongeopend en originele verpakking bevindt; de bedenktermijn is niet van toepassing bij aankoop van een refurbished toestel. In geval van een aankoop van een niet deugdelijk product wordt er eerst intern naar het product gekeken.

De kosten hiervan zijn voor GsmLekkerkerk tenzij anders kan worden aangesteld. Het aankoopbedrag wordt enkel aan de afnemer terugbetaald als na drie reparaties blijkt dat het toestel niet te repareren valt en na één keer toezicht van de supervisor. Inkoop is enkel mogelijk indien: afnemer kan aantonen (met behulp van een geldig legitimatiebewijs en aankoopbewijs) dat hij of zij koper en rechtmatig eigenaar is van het Product, het product geen simkaart meer bevat en niet in verbinding staat met een mobiel netwerk en een account heeft gebonden aan het product, het product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten etc.) meer bevat en of het product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is.

Artikel 14 – Plichten afnemer
De afnemer dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn opgeslagen op het product te voorkomen. GsmLekkerkerk is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data en overige gegevens tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden.

De afnemer dient de simkaart en/of geheugenkaart(en) te verwijderen uit het product voordat de afnemer het product aanbiedt aan GsmLekkerkerk voor de uitvoering van reparatiewerkzaamheden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de simkaart en/of geheugenkaart(en), alsmede de data die op het product zelf is opgeslagen.

Door het afnemen van een dienst verklaart de afnemer dat hij/zij bekend is met het feit dat GsmLekkerkerk mogelijk fabrieks- of standaardinstellingen van de fabrikant van het product op de beginwaarden moet instellen om de dienst uit te kunnen voeren.

In aanvulling op de vorige lid verklaart de klant dat zij ermee bekend is dat door de uitvoering van de dienst het product weer in de vergrendelde (simlock) status wordt gebracht, met als gevolg dat na de uitvoering van de dienst het product mogelijk geen verbinding kan maken het mobiele telefonienetwerk. De klant gaat ermee akkoord dat alle kosten die verbonden zijn aan het ontgrendelen van het product voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 15 – Klachtenprocedure
GsmLekkerkerk behandeld alle voorkomende klachten volgens de klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Alle klachten dienen schriftelijk ingediend te worden. Per post of per e-mail op bovenvermeld contactgegevens o.v.v. het order en/of correspondentie nummer met de aard van de klacht. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden en worden ingediend bij GsmLekkerkerk, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk 48 uur na ontvangst van het product.

Bij GsmLekkerkerk ingediende klachten worden binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal door GsmLekkerkerk binnen de termijn van veertien dagen worden geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen GsmLekkerkerk en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

iPhone XS , goud, 512 GB iPhone XS , goud, 512 GB
369

De iPhone XS, uitgebracht in 2018, was ee geavanceerd vlaggenschipmodel dat verschillende verbeteriungen en upgrades bood ten opzichte van zijn voorgangers. Hier zijn de belangrijkste kenmerken van de iPhone XS:

Dit vind je misschien ook leuk

iPhone X, zwart, 64 GB

iPhone X, zwart, 64 GB

€ 269,00
iPhone X, zwart, 256 GB

iPhone X, zwart, 256 GB

€ 329,00
iPhone X, wit , 64 GB

iPhone X, wit , 64 GB

€ 269,00
iPhone X, wit , 256 GB

iPhone X, wit , 256 GB

€ 329,00
iPhone XS , zwart, 64 GB

iPhone XS , zwart, 64 GB

€ 309,00
iPhone XS , zwart, 256 GB

iPhone XS , zwart, 256 GB

€ 349,00

Klaar terwijl u wacht

Uw smartphone is binnen no-time gerepareerd.

3 maanden garantie

Is uw smartphone gerepareerd en is het gerepareerde onderdeel defect? Geen paniek, want u krijgt 3 maanden garantie.

Referenties

U bent niet de enige tevreden klant. Vele klanten gingen tevreden naar huis.

© copyright 2024 - GsmLekkerkerk | Cookies | Privacy verklaring
×
Gsm Lekkerkerk